PEOPLE

Advisors

                               

    

  Prof. Xiangnan He                      Prof. Xiang Wang                           Prof. Fuli Feng

   hexn@ustc.edu.cn                          xiangwang@ustc.edu.cn                     fulifeng93@gmail.com    

                                                     

                              

     Dr. Shuo Wang                              Dr. Jiancan Wu                             Dr. Yanbin Hao

shuowangcv@ustc.edu.cn                   wujcan@gmail.com                     haoyanbin@hotmail.com

                                

Ph.D. Students

Enrollment Date: 2019

                     

            Weijian Chen                                                    

     naure@mail.ustc.edu.cn      

    Graph-based User Profiling         

Enrollment Date: 2020

                                             

                Yi Tan                                    Sihao Ding                                   Chongming Gao

  ty133@mail.ustc.edu.cn          dsihao@mail.ustc.edu.cn                chongming.gao@gmail.com

           Multimodal                           Graph Neural Nets                        

                                            

           Changyi Xiao                                  Jiajia Chen                                      Yuan Gao      

     changyi@mail.ustc.edu.cn                jia2chan@mail.ustc.edu.cn              yuanga@mail.ustc.edu.cn

       Graph Neural Nets 

Enrollment Date: 2021

                                            

          Yongduo Sui                                    Yuyue Zhao                                        Yang Zhang

 syd2019@mail.ustc.edu.cn       yyzha0@mail.ustc.edu.cn                  zy2015@mail.ustc.edu.cn    

       Graph Neural Nets                 Recommendation system                        

                         

         Junfeng Fang                               Daxiang Dong

   1156957132@qq.com               dongdaxiang@baidu.com

  GNN, Causal Inference                    Baidu. Part-time

 MSc Students


Enrollment Date: 2020

                                      

   Shijun Li                         Hang Pan                            Zhengyi Yang                      Zihao Zhao                        

lishijun@mail.ustc.edu.cn hungpaan@mail.ustc.edu.cn     yangzhy@mail.ustc.edu.cn   zzh1998@mail.ustc.edu.cn  

Online Learning               Sampling             Neural Recsys                     Neural Recsys


                         

   Chenxu Wang                   Zhiyun Wan                        Gangyi Zhang                     Dian Cheng

wcx123@mail.ustc.edu.cn wzydou@mail.ustc.edu.cn gangyi.zhang@outlook.com CDboy@mail.ustc.edu.cn

Sequential Recsys             Dialog Systems         Conversational Recsys


                                     

     Shifeng Zhou                  Yang Qiu                           Keren Zheng                         Tong Ye

fred1552919380@163.com 2247607661@qq.com        kr1376629032@163.com     tye@mail.ustc.edu.cn  

       Recsys                             Recsys                              Fintech                                          


                            

    Gang Chen                           Ming Pei                              Tianren Fu                            Zhicai Wang

gchen@mail.ustc.edu.cn           101236704@qq.com            fu42@mail.ustc.edu.cn         wangzhic@mail.ustc.edu.cn

                                                                                                                                              MultimediaEnrollment Date: 2021

                          

     Shuxian Bi                       Zeyu Yang                               Xinyuan Zhu                           Xinyu Zhang

stanbi@mail.ustc.edu.cn          beyong2017@mail.ustc.edu.cn      zhuxinyuan@mail.ustc.edu.cn        zhangxy21@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets                                                                                                    Fintech  


                          

   Jianbai Ye                              Qi Wan                          Xun Deng                            Meng Jiang

gusye@mail.ustc.edu.cn    wqq17@mail.ustc.edu.cn     dx981228@mail.ustc.edu.cn    jiangm@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets   KG for Recommendation         Casual Inference          Knowledge Graphs


                           

    Junkang Wu                       Wentao Shi                           Jiarui Yu                                 Sihang Li

jkwu0909@mail.ustc.edu.cn  shiwentao123@mail.ustc.edu.cn   yjr@mail.ustc.edu.cn      lsh0520@mail.ustc.edu.cn

Graph & recommender systems  Casual Inference                                                 Graph neural network


                                

    Jizhi Zhang                        Keqin Bao                    Yanchen Luo                              Jingru Duan

cdzhangjizhi@mail.ustc.edu.cn sai990323@gmail.com yc1023601986@mail.ustc.edu.cn duanjr@mail.ustc.edu.cn

 Graph Neural Nets             Dialog Systems           RL for Recommendation             

 

                                   Undergraduate

                         

   Yingxin Wu                         Yuhan Dai                             Wei Liu                              Bolin Shen  

wuyxin@mail.ustc.edu.cn   dirkie@mail.ustc.edu.cn   lw0118@mail.ustc.edu.cn   bolin.edlison.shen@gmail.com    

Explainable GNN    


                                   Exchange Students


     Pei Cao

meii11cao@gmail.com

                                   Research Assistant

     Wenqin Ye

ywwwwq@163.com

           RecSys


                                   Alumni

Postdoctor

   Dr. Jiawei Chen 

2022, 浙江大学研究员


Ph.D. Students

 Dr. Jiancan Wu  

2022,中科大博士后


Master students

  

                                            

               

    张昱(Yu Zhang)                朱宏民(Hongmin Zhu)        邓宽(Kuan Deng)             郭通(Tong Guo)

2020,中科院上海研究院  2021,安徽十锎信息科技  2021,中科大数学博士在读    2021,快手科技


                                       

  董汉德 (Hande Dong)   王燕芳(Yanfang Wang)   李华庆( Huaqing Li)      江顺宇(Shunyu Jiang) 

 2022,深圳IDEA研究院       2022,上海bilibili             2022,北京小鹏汽车         2022,合肥 华安证券


Undergraduate

Zilin Luo (骆子林), 2021, Ph.D. student at Singapore Management University

Tianxin Wei (魏天心), 2020, Ph.D. student at UIUC


Looking forward to your joining!


返回原图
/