PEOPLE

Advisors

                 

Prof. Xiangnan He             Dr. Jiawei Chen                 Dr. Yanbin Hao                      Dr. Xin Xin

hexn@ustc.edu.cn                 cjwustc@ustc.edu.cn            haoyanbin@hotmail.com         x.xin.1@research.gla.ac.uk

Webpage                            Webpage                                                                           Webpage
PhD Students

                                      

Jiancan Wu                            Weijian Chen                              Yi Tan                                        Sihao Ding

wujcan@gmail.com             naure@mail.ustc.edu.cn          ty133@mail.ustc.edu.cn       dsihao@mail.ustc.edu.cn

Context-rich Recsys              Graph-based User Profiling     Multimodal                              Graph Neural Nets


                                           

Chongming Gao                          Changyi Xiao                             Jiajia Chen                                Yuan Gao      

chongming.gao@gmail.com    changyi@mail.ustc.edu.cn      jia2chan@mail.ustc.edu.cn  928852036@qq.com

Webpage                                     Graph Neural Nets              
MSc Students

Enrollment Date: 2018

                                               

Hongmin Zhu                                          Tong Guo

zhuhm@mail.ustc.edu.cn                    gt1996@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets                                 Graph-based Recsys
MSc Students

Enrollment Date: 2019

                                                     

Hande Dong                                           Yanfang Wang                                           Huaqing Li

donghd666@gmail.com                      wyf2019@mail.ustc.edu.cn                    redcobain1003@gmail.com

Graph Neural Nets                                Multimedia Recsys                                   Dialog Systems


                                                                      

Shunyu Jiang                                          Yang Zhang                                                  Pei Cao

jiangsy@mail.ustc.edu.cn                   zy2015@mail.ustc.edu.cn                         meii11cao@gmail.com

Meta Learning                                       Sequential Recsys
MSc Students

Enrollment Date: 2020

                                                      

Shijun Li                                    Hang Pan                                 Zhengyi Yang                           Zihao Zhao                          

lishijun@mail.ustc.edu.cn     hungpaan@gmail.com         yangzhy@mail.ustc.edu.cn   zzh1998@mail.ustc.edu.cn  

Online Learning                       Graph-based Recsys              Neural Recsys                               Neural Recsys


                                         

Chenxu Wang                            Zhiyun Wan                             Gangyi Zhang                            Dian Cheng

wcx123@mail.ustc.edu.cn      wzydou@mail.ustc.edu.cn   gangyi.zhang@outlook.com   CDboy@mail.ustc.edu.cn

Sequential Recsys                     Dialog Systems                        Conversational Recsys


                                                      

Shifeng Zhou                               Yang Qiu                                 Keren Zheng                           Tong Ye                          

fred1552919380@163.com     2247607661@qq.com         kr1376629032@163.com    yt18755284453@163.com  

Recsys                                          Recsys                                      Fintech                                          


                             

Runkun Yu                                Gang Chen                               Ming Pei

yrk0556@mail.ustc.edu.cn   gchen@mail.ustc.edu.cn      101236704@qq.com
MSc Students

Enrollment Date: 2021

                                          

Shuxian Bi                                Pengfei Hu                               Zeyu Yang                                 Xinyuan Zhu           

stanbi@mail.ustc.edu.cn                       hudeyouxiang@mail.ustc.edu.cn        beyong2017@mail.ustc.edu.cn             zhuxinyuan@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets                                                                                                                       Fintech               

                                   Undergraduate

                                                                    

Yingxin Wu                                               Zilin Luo                                              Chufeng Shi    

wuyxin@mail.ustc.edu.cn                     xfflzl@mail.ustc.edu.cn                   cfshi@mail.ustc.edu.cn                 

Explainable Graph Neural Nets            Continual Learning                            Graph-based Recsys


                                                  

Tianxin Wei                                               Jianbai Ye                                            Qi Wan

rouseau@mail.ustc.edu.cn                    gusye@mail.ustc.edu.cn                  wqq17@mail.ustc.edu.cn

Meta Learning, Causal Inference          Graph Neural Nets                             KG for Recommendation


                                                     

Yuhan Dai                                                 Bolin Shen                                            Xun Deng

dirkie@mail.ustc.edu.cn                       bolin.edlison.shen@gmail.com        dx981228@mail.ustc.edu.cn

                                                                   Casual Inference  


                                                     

Junkang Wu                                           Wentao Shi                                              Jiarui Yu

                                                                 shiwentao123@mail.ustc.edu.cn        yjr@mail.ustc.edu.cn

                                                                 Casual Inference 


                                                      

Wei Liu                                                   Jizhi Zhang                                           Keqin Bao

lw0118@mail.ustc.edu.cn                  cdzhangjizhi@mail.ustc.edu.cn       sai990323@gmail.com

                                                                 Graph Neural Nets                             Dialog Systems

Wenxin Du

dwxrycb123@mail.ustc.edu.cn


Looking forward to your joining!


返回原图
/