PEOPLE

Advisors

                 

  Prof. Xiangnan He            Dr. Jiawei Chen                 Dr. Yanbin Hao                  Dr. Xin Xin

   hexn@ustc.edu.cn               cjwustc@ustc.edu.cn         haoyanbin@hotmail.com    x.xin.1@research.gla.ac.uk

        Webpage                         Webpage                           Webpage                           Webpage
PhD Students

Enrollment Date: 2019

                             

          Jiancan Wu                          Weijian Chen         

wujcan@gmail.com        naure@mail.ustc.edu.cn      

Context-rich Recsys     Graph-based User Profiling         

Enrollment Date: 2020

                                                    

                Yi Tan                                           Sihao Ding                                  Chongming Gao

  ty133@mail.ustc.edu.cn                dsihao@mail.ustc.edu.cn              chongming.gao@gmail.com

           Multimodal                                Graph Neural Nets                              Webpage     

                                                           

           Changyi Xiao                                 Jiajia Chen                                     Yuan Gao      

     changyi@mail.ustc.edu.cn                  jia2chan@mail.ustc.edu.cn                      yuanga@mail.ustc.edu.cn

       Graph Neural Nets 

Enrollment Date: 2021

      

             Yongduo Sui

   syd2019@mail.ustc.edu.cnMSc Students

Enrollment Date: 2018

                                               

    Hongmin Zhu                                    Tong Guo

zhuhm@mail.ustc.edu.cn          gt1996@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets                           Graph-based Recsys
MSc Students

Enrollment Date: 2019

                                                     

     Hande Dong                                   Yanfang Wang                                    Huaqing Li

donghd666@gmail.com           wyf2019@mail.ustc.edu.cn               redcobain1003@gmail.com

  Graph Neural Nets                          Multimedia Recsys                          Dialog Systems


                                                                      

    Shunyu Jiang                                     Yang Zhang                                           Pei Cao

jiangsy@mail.ustc.edu.cn           zy2015@mail.ustc.edu.cn                    meii11cao@gmail.com

    Meta Learning                                  Sequential Recsys
MSc Students

Enrollment Date: 2020

                                                      

Shijun Li                                    Hang Pan                                 Zhengyi Yang                           Zihao Zhao                          

lishijun@mail.ustc.edu.cn     hungpaan@gmail.com         yangzhy@mail.ustc.edu.cn   zzh1998@mail.ustc.edu.cn  

Online Learning                       Graph-based Recsys              Neural Recsys                               Neural Recsys


                                         

Chenxu Wang                            Zhiyun Wan                             Gangyi Zhang                            Dian Cheng

wcx123@mail.ustc.edu.cn      wzydou@mail.ustc.edu.cn   gangyi.zhang@outlook.com   CDboy@mail.ustc.edu.cn

Sequential Recsys                     Dialog Systems                        Conversational Recsys


                                                      

    Shifeng Zhou                           Yang Qiu                           Keren Zheng                          Tong Ye                          

fred1552919380@163.com        2247607661@qq.com              kr1376629032@163.com             tye@mail.ustc.edu.cn  

      Recsys                                     Recsys                                 Fintech                                          


                             

    Runkun Yu                                Gang Chen                               Ming Pei

yrk0556@mail.ustc.edu.cn   gchen@mail.ustc.edu.cn      101236704@qq.com
MSc Students

Enrollment Date: 2021

                                          

     Shuxian Bi                           Pengfei Hu                               Zeyu Yang                       Xinyuan Zhu           

stanbi@mail.ustc.edu.cn                  hudeyouxiang@mail.ustc.edu.cn        beyong2017@mail.ustc.edu.cn             zhuxinyuan@mail.ustc.edu.cn

Graph Neural Nets                                                                                                                 Fintech               

                                   Undergraduate

                                                                    

Yingxin Wu                                               Zilin Luo                                              Chufeng Shi    

wuyxin@mail.ustc.edu.cn                     xfflzl@mail.ustc.edu.cn                   cfshi@mail.ustc.edu.cn                 

Explainable Graph Neural Nets            Continual Learning                            Graph-based Recsys


                                                  

Tianxin Wei                                               Jianbai Ye                                            Qi Wan

rouseau@mail.ustc.edu.cn                    gusye@mail.ustc.edu.cn                  wqq17@mail.ustc.edu.cn

Meta Learning, Causal Inference          Graph Neural Nets                             KG for Recommendation


                                                     

Yuhan Dai                                                 Bolin Shen                                            Xun Deng

dirkie@mail.ustc.edu.cn                       bolin.edlison.shen@gmail.com        dx981228@mail.ustc.edu.cn

                                                                   Casual Inference  


                                                     

Junkang Wu                                           Wentao Shi                                              Jiarui Yu

                                                                 shiwentao123@mail.ustc.edu.cn        yjr@mail.ustc.edu.cn

                                                                 Casual Inference 


                                                      

Wei Liu                                                   Jizhi Zhang                                           Keqin Bao

lw0118@mail.ustc.edu.cn                  cdzhangjizhi@mail.ustc.edu.cn       sai990323@gmail.com

                                                                 Graph Neural Nets                             Dialog Systems

Wenxin Du

dwxrycb123@mail.ustc.edu.cn


Looking forward to your joining!


返回原图
/